Firma CD3D Sp. z o. o. (zwana dalej CD3D), prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 36B lok. 20, nr NIP: PL7292707766, REGON: 361607998, KRS: 0000560152 oświadcza, że jest profesjonalistą w zakresie prowadzonej przez siebie działalności usługowo-produkcyjnej i dokłada wszelkich starań aby spełnić wymogi stawiane przez Klientów.

CD3D dostarcza wykonywane przez siebie usługi i produkty zgodnie z poniższymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

 1. Zapytania ofertowe otrzymane od Klienta podlegają rzetelnej analizie technologicznej, podczas której określana jest wykonalność potencjalnego zlecenia. Efektem analizy jest oferta handlowa obowiązująca w okresie swojej ważności.
 2. Akceptacja przedstawionej oferty handlowej przez Klienta oznacza zaakceptowanie wszystkich przedstawionych w niej warunków, w szczególności technologii wytworzenia, ilości, ceny, terminu realizacji, warunków dostawy, warunków płatności i tym podobnych. Oznacza również zaakceptowanie Ogólnych Warunków Handlowych CD3D.
 3. Akceptacja przez Klienta przedstawionej oferty handlowej następuje przez złożenie Zamówienia zgodnego z przedstawiona ofertą. Złożenie zamówienia odbywa się na drodze dyspozycji pisemnej. Zamówienie rejestrowane jest w systemie informatycznym i kierowane do realizacji.
 4. Zamówienie złożone przez Klienta, które zawiera zapisy wprowadzone jednostronnie przez Klienta i które różnią się od zapisów pierwotnej oferty handlowej nie jest wiążące dla CD3D i nie będzie realizowane.
 5. Zlecenie przyjęte do realizacji wykonywane są w zgodzie z pierwotną ofertą handlową.
 6. Produkty wykonywane przez CD3D w poszczególnych technologiach posiadają właściwą, charakterystyczną dla tych technologii dokładność kształtową, wymiarową jak i stan powierzchni. Informacje o zakresie zastosowania poszczególnych technologii, dokładności kształtu, wymiaru, stanu powierzchni dostępne są na stronie internetowej www.centrudruku3d.pl oraz na stronach internetowych producentów systemów do druku 3D wykorzystywanych przez CD3D w realizacji zleconych prac.
 7. Wybór technologii wytwórczej dokonywany jest przez Klienta ze świadomością zakresu jej zastosowania, dokładności odwzorowania wymiarów, kształtów, stanu powierzchni. Charakterystyczne dla poszczególnych technologii wytwórczych niedoskonałości kształtu, wymiaru, stanu powierzchni nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.
 8. Niektóre technologie wytwórcze oferowane przez CD3D ze względu na swoje ograniczenia nie mogą odwzorować pewnych szczegółów widocznych na poziomie modelu cyfrowego. Brak takiego odwzorowania jest typowy dla technologii wytwórczych pewnego rodzaju i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.
 9. Materiały używane do wytwarzania detali są materiałami specjalistycznymi o charakterystycznych dla siebie własnościach fizyczno-chemicznych i wytrzymałościowych. Karty techniczne materiałów dostępne są na stronach internetowych producentów materiałów lub na życzenie zostaną udostępnione Klientowi przez CD3D. Za wybór technologii wytwórczej odpowiada Klient.
 10. Ze względów technologicznych detale wykonywane w technologiach oferowanych przez CD3D mogą być wykonane w całości lub w częściach, które zostają ze sobą następnie połączone zgodnie z technologią łączenia, przewidzianą dla danej technologii wytwórczej. Jeżeli w ofercie handlowej nie ustalono inaczej, fakt wykonania łączonego modelu nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.
 11. Zamówienia przyjęte do realizacji są wykonywane na podstawie otrzymanych od Klienta plików produkcyjnych w formatach .STL lub .3MF. CD3D nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesłanych modeli komputerowych i wynikających z tego powodu wad. Niedoskonałości kształtu, wymiaru, które mogą mieć wpływ na trwałość lub wytrzymałość modelu wynikające ze źle przygotowanego modelu komputerowego nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.
 12. W przypadku gdy Klient zamawia wykonanie zamówienia w oparciu o przesłane modele komputerowe zapisane w innym formacie niż .STL lub .3MF (np. .OBJ, .STP lub innym), oznacza to że akceptuje ewentualne niedoskonałości kształtu, wymiaru detali wynikające z konieczności ich eksportu do plików produkcyjnych w formatach .STL lub .3MF i nie stanowi to podstawy do złożenia reklamacji.
 13. Wraz z akceptacją oferty handlowej i przesłaniem plików produkcyjnych do realizacji zlecenia, Klient oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do tych modeli komputerowych, lub że przesłane modele komputerowe są oferowane na licencji Creative Commons i nie łamią niczyich praw autorskich. CD3D nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez realizację zlecenia zleconego przez Klienta, przyjmując w dobrej wierze jego oświadczenie. CD3D zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia, jeżeli ma wątpliwości co do tego, czy przesłane przez Klienta modele komputerowe mogą naruszać czyjeś prawa autorskie, a Klient nie jest w stanie tego udokumentować.
 14. Zlecanie prac projektowych:
  a.) W zakresie prac projektowych, CD3D przygotowuje model 3D na podstawie wytycznych przedstawionych przez Klienta. W chwili pisemnej akceptacji modelu 3D, prace projektowe uznawane są za zakończone, a zamówienie w pełni zrealizowane, co upoważnia CD3D do wystawienia faktury sprzedaży usługi pracy projektowej.
  b.) Dodatkowe prace projektowe po zatwierdzeniu modelu 3D przez Klienta będą przeprowadzane po uzgodnieniu ich zakresu i kosztów na drodze oddzielnej oferty i oddzielnego zamówienia prac projektowych.
  c.) Jeśli Klient nie zatwierdzi przedstawionego modelu 3D, jest zobowiązany do sporządzenia w terminie 3 dni od daty przekazania modelu, pisemnej listy uwag. Uwagi te zostaną następnie bez dodatkowych kosztów uwzględniane w projekcie. Uwzględnienie wszystkich uwag Klienta w projekcie i naniesienie ich na modelu 3D powodują, ze prace projektowe uznawane są za zakończone, a zamówienie za w pełni zrealizowane, co upoważnia CD3D do wystawienia faktury sprzedaży usługi.
  d.) Ewentualne, kolejne uwagi Klienta, nie określone w pierwotnej liście uwag, mogą być przeprowadzane po uzgodnieniu ich zakresu i kosztów na drodze oddzielnej oferty i oddzielnego zamówienia prac projektowych. Fakt ten nie ma wpływu na wymagania płatnicze Klienta powstałe na rzecz CD3D.
 15. Przed podpisaniem odbioru przesyłki Klient jest zobowiązany do otwarcia paczki przy kurierze i stwierdzenie stanu otrzymanego towaru. Podpisanie odbioru przesyłki bez sprawdzenia jej zawartości zwalnia CD3D z odpowiedzialności za stan dostarczanego towaru.
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące uwag jakościowych i ilościowych należy składać pisemnie. Brak reklamacji pisemnej złożonej w chwili odbioru przesyłki lub nie później niż 24 godziny od odbioru przesyłki, uznawany jest jako przyjęcie modeli bez zastrzeżeń i tym samym całkowite zrealizowanie zamówienia.
 17. Kontrahent zobowiązuje się do dokonania płatności za usługę CD3D terminowo, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie handlowej, na podstawie wystawionych faktur VAT.
 18. Nieterminowe regulowanie płatności upoważnia CD3D do naliczania odsetek ustawowych od powstałych zaległości płatniczych i wystawianych not odsetkowych.