Usługi pogwarancyjnego serwisu drukarek 3D są prowadzone przez firmę:

CD3D Sp. z o.o.
90-552 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 36B
NIP: PL7292707766
REGON: 36160799800000
KRS: 0000560152

 1. Aby zrealizować usługę serwisu drukarki 3D, Klient musi przesłać zgłoszenie serwisowe albo drogą mailową na adres [email protected] albo za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 2. CD3D nie realizuje usług serwisu gwarancyjnego drukarek 3D. Jeżeli Klient chce zlecić usługę modyfikacji drukarki 3D, która jest wciąż objęta gwarancją, musi oświadczyć że akceptuje fakt, że wdrożenie zleconych CD3D zmian i modyfikacji może oznaczać utratę ważnej gwarancji serwisowanej drukarki 3D.
 3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, CD3D przygotowuje wstępną wycenę usługi, z zastrzeżeniem, że finalna kwota usługi może wzrosnąć w przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub usterek, które nie zostały opisane w oryginalnym zgłoszeniu lub braku dostępności ofertowanych części zamiennych i konieczności ich zamiany innymi, droższymi odpowiednikami. CD3D oświadcza, że zobowiązuje się do bieżącego informowania Klienta o ewentualnym wzroście kosztów usługi serwisu i będzie kontynuować naprawę tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody Klienta aby je przeprowadzić w wyższej kwocie niż zaprezentowana w ofercie. Cena części zamiennych jest określana na podstawie bieżących cen sprzedaży. CD3D dopuszcza możliwość instalacji części zamiennych dostarczonych przez Klienta, pod warunkiem że ich jakość nie będzie wiązała się z uszkodzeniem drukarki 3D lub pogorszeniem jej funkcjonalności.
 4. CD3D nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie prowadzonych prac serwisowych, które nie zostały zgłoszone i opisane przez Klienta w zgłoszeniu serwisowym.
 5. CD3D wysyła wstępną wycenę usługi w formie oferty drogą elektroniczną. Klient akceptuje ją zwrotnie również drogą elektroniczną lub poprzez podpisanie jej osobiście w siedzibie CD3D podczas zdawania drukarki 3D na serwis.
 6. Przekazując drukarkę 3D na serwis do CD3D, Klient oświadcza, że posiada pełnię praw własności do drukarki 3D lub reprezentuje Organizację, która jest jej wyłącznym właścicielem. W przypadku złożenia przez Klienta nieprawdziwego oświadczenia o prawach własności do drukarki 3D, CD3D nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób lub podmiotów trzecich do przeprowadzonych prac serwisowych – w takim przypadku pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób lub podmiotów trzecich ponosi Klient zlecający CD3D wykonanie prac serwisowych.
 7. W treści oferty znajdują się informacje o regulaminie świadczenia usług serwisowych oraz oświadczenia Klienta dotyczące jego praw własności do serwisowanej drukarki 3D i ewentualnej utracie ważnej gwarancji w przypadku zlecenia usług modyfikacji drukarki 3D – mechniczno-konstrukcyjnej, elektronicznej lub firmware. Oświadczenia są zawarte na dokumencie ofertowym. Akceptacja oferty jest równoznaczna z akceptacją wszystkich zawartych w niej informacji i oświadczeń.
 8. Drukarka 3D musi zostać dostarczona do siedziby CD3D osobiście lub przy pomocy firmy kurierskiej. Koszt wysyłki ponosi Klient.
 9. Drukarka 3D wysłana na serwis powinna być ubezpieczona na kwotę równą wartości przewożonej drukarki 3D. W przypadku gdy wartość sprzętu jest wyższa od ceny rynkowej Klient powinien powiadomić o tym firmę kurierską i CD3D. Jeżeli Klient nie ubezpieczy drukarki 3D wysyłając ją przy pomocy firmy kurierskiej, akceptuje własną odpowiedzialność za wszystkie szkody jakie zostaną poniesione w transporcie do CD3D.
 10. Za szkody powstałe w transporcie drukarki 3D do CD3D odpowiada Klient bez względu na to czy dostarczył ją osobiście czy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Drukarka 3D powinna zostać należycie zabezpieczona do transportu. W przypadku dostarczenia drukarki 3D przez firmę kurierską i stwierdzenia przez CD3D jej uszkodzenia w transporcie, CD3D zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną, wraz z przesłaniem zdjęć dokumentujących ewentualne uszkodzenia. Prace serwisowe nie będą prowadzone do czasu wyjaśnienia kwestii szkód jakie drukarka 3D odniosła w trakcie transportu.
 11. W przypadku otrzymania drukarki 3D w wadliwym opakowaniu, uniemożliwiającym jej odesłanie do Klienta w bezpieczny sposób, CD3D obciąży Klienta dodatkowym kosztem nowego opakowania w wysokości 50,00 PLN netto (61,50 PLN brutto) lub zwróci się do Klienta o dosłanie nowego, bezpiecznego opakowania. Drukarka 3D nie zostanie wysłana do Klienta dopóki nie zostanie zapewnione jej bezpieczne zapakowanie, chyba że Klient pisemnie zwolni CD3D od odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione podczas wysyłki drukarki 3D do Klienta.
 12. Koszt wysyłki drukarki 3D do Klienta ponosi CD3D. Opłata za usługę transportową zostanie wyszczególniona w ofercie jako oddzielna pozycja. Jeżeli CD3D zwolni Klienta z kosztów transportu, taka informacja musi pojawić się w ofercie.
 13. Drukarka 3D zostanie wydana Klientowi tylko i wyłącznie po wcześniejszej opłacie wszystkich kosztów serwisu i ewentualnego transportu, chyba że CD3D zgodzi się na wystawienie faktury VAT Klientowi z odroczonym terminem płatności, ale nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych.
 14. Po otrzymaniu przez Klienta drukarki 3D dostarczonej przez firmę kurierską i podejrzenia uszkodzenia opakowania lub uszkodzenia samej drukarki 3D w czasie transportu, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania i jego zawartości w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia drukarki 3D w transporcie Klient powinien wspólnie z kurierem sporządzić stosowny protokół. Jeżeli uszkodzenie drukarki 3D zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: nr listu przewozowego, datę doręczenia, opis uszkodzenia z dokumentacją zdjęciową oraz oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, potwierdzone dokumentem zakupu drukarki 3D.
 15. W przypadku odbioru osobistego drukarki 3D przez Klienta z siedziby CD3D, przed jej wydaniem Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru.
 16. Czas akcji serwisowej jest uzależniony od dostępności części zamiennych.
 17. Maksymalny czas prowadzenia usługi serwisowej wynosi 30 dni roboczych. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od CD3D w rodzaju przedłużającego się braku dostępności części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych, Klient zostanie o tym poinformowany pisemnie drogą elektroniczną.
 18. W przypadku przekroczenia terminu określonego w punkcie 17 i niemożności przeprowadzenia zleconych prac serwisowych z uwagi na przedłużający się brak dostępności części zamiennych, CD3D i Klient dopuszczają możliwość zakończenia prowadzenia dalszych prac serwisowych i oddanie Klientowi drukarki 3D w takiej formie, aby była ona funkcjonalna. CD3D pomniejszy koszt usługi serwisowej o prace jakich nie było w stanie wykonać, a Klient oświadcza, że nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń do niewykonania usługi serwisu drukarki 3D, których CD3D nie było w stanie przeprowadzić z uwagi na brak dostępności części zamiennych.
 19. Po zakończeniu prac serwisowych CD3D poinformuje o tym fakcie Klienta pisemnie drogą elektroniczną. Po upływie 15 dni roboczych od momentu przesłania zawiadomienia Klienta o zakończeniu prac serwisowych i nie odebraniu przez niego w tym terminie drukarki 3D, CD3D będzie naliczać opłatę za depozyt w wysokości 10,00 PLN netto (12,30 PLN brutto) za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana przez kolejnych 60 dni kalendarzowych, a po ich upływie drukarka 3D ulegnie przepadkowi i zostanie uznana jako porzucona przez właściciela w rozumieniu artykułu 180 Kodeksu Cywilnego i na podstawie artykułu 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
 20. Klient otrzymuje od CD3D trzymiesięczną gwarancję na części zamienne i prace modyfikacyjne jakie przeprowadziło w ramach serwisu drukarki 3D. Czas trwania gwarancji jest naliczany od dnia odbioru drukarki 3D przez Klienta lub daty jej wysłania przy pomocy firmy kurierskiej.
 21. CD3D nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za uszkodzenia drukarki 3D lub jej komponentów, które nie są bezpośrednio powiązane z czynnościami serwisowymi. Np. wymiana głowicy drukującej nie wpływa na uszkodzenia np. silników krokowych poruszających stołem roboczym i tym podobne. CD3D nie ponosi również odpowiedzialności gwarancyjnej za uszkodzenia drukarki 3D wywołanych przez Klienta, a w szczególności: uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania drukarki 3D, samodzielnej instalacji lub modyfikacji firmware oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego.
 22. CD3D rekomenduje aby Klient dostarczając drukarkę 3D na serwis nie pozostawiał w niej karty SD lub pendrive z plikami produkcyjnymi, które stanowią czyjąś zastrzeżoną własność intelektualną (również Klienta), lub utrata których wiązałaby się poniesieniem przez Klienta trwałych szkód materialnych lub niematerialnych. W przypadku otrzymania drukarki 3D z kartą SD lub pendrive, na których będą zapisane pliki produkcyjne Klienta, CD3D poinformuje go o tym fakcie i poprosi o informację zwrotną co do kwestii ich ważności i przydatności oraz instrukcję co ma z nimi zrobić. Co do zasady CD3D nie ingeruje w dostarczone wraz z drukarką 3D pliki produkcyjne, jednakże przestrzega swoich Klientów przed ich nieświadomym lub przypadkowym rozpowszechnianiem.