Zortrax S.A. – największy polski producent drukarek 3D typu FDM / FFF oraz UV SLA, opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 r. To pierwszy raport kwartalny, jaki olsztyńska spółka opublikowała po wejściu na giełdę papierów wartościowych New Connect po połączeniu się z Corelens S.A. Firma zanotowała przychód na poziomie 7 mln PLN, notując tzw. stratę ze sprzedaży na poziomie -1,99 mln PLN i stratę z działalności operacyjnej na poziomie -3,48 mln PLN. Za stratami stoją przede wszystkim różnego rodzaju koszty księgowe oraz odpisy amortyzacyjne związane z rozliczeniami transakcji połączenia Zortrax z Corelens.

Z uwagi na fakt, że raport kwartalny dotyczy połączonych wyników finansowych dwóch spółek działających w zeszłym roku na kompletnie różnych rynkach (i całkowicie innej skali działalności), porównywanie poszczególnych pozycji w ujęciu rok-do-roku nie jest zasadne, gdyż tegoroczne wyniki dotyczą przede wszystkim działalności samego Zortrax, a zeszłoroczne Corelens. W informacjach uzupełniających do raportu pojawia się zapis, że „po połączeniu podmiotów dominującą działalnością Emitenta jest branża druku 3D, która po 3 kwartałach 2021 stanowi 94,8% przychodów ze sprzedaży Spółki.”

W okresie 01.07.2021 – 30.09.2021 r. przychody spółki wyniosły 7.037.408,00 PLN, a koszty działalności operacyjnej 9.037.208,00 PLN. Strata ze sprzedaży wyniosła -1 999 800,00 PLN, niemniej jednak aż 1.254.843,00 PLN to amortyzacja. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 137.290,00 PLN, a pozostałe koszty operacyjne -1.626.379,00 PLN. Całkowita strata brutto za III kwartał 2021 r. wyniosła -3.625.412,00 PLN. Tu również należy zaznaczyć, że ~1,4 mln PLN dot. w/w pozostałych kosztów operacyjnych dotyczy odpisów amortyzacyjnych dodatniej wartości firmy, która jest efektem rozliczenia transakcji połączenia z Corelens. W bilansie na dzień 30.06.2021 wykazana została dodatnia wartość firmy w wysokości 116 mln PLN, która począwszy od lipca 2021 r. jest pomniejszana o odpisy amortyzacyjne wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych.

Jeśli chodzi o koszty operacyjne, które mają bezpośredni wpływ na bieżącą działalność Zortrax, podano koszty transportu i działalność badawczo-rozwojowa:

W działalności Emitenta istotnym kosztem, którego wahania mają wpływ na generowaną marżę brutto ze sprzedaży jest koszt spedycji. Obecnie ze względu na trwającą pandemię COVID-19 coraz częściej pojawia się konieczność organizacji transportu lotniczego dla wybranych dostaw, który w porównaniu do transportu kolejowego jest ponad 3-krotnie droższy.

W model biznesowy Zortrax S.A. wpisana jest też działalność badawczo-rozwojowa, która wymaga ponoszenia stałych, stosunkowo wysokich nakładów finansowych (…) Efekty tych prac w postaci wdrożeń produktowych widoczne są dopiero po okresie roku, a nawet do kilku lat.

Źródło: Raport jednostkowy za III kwartał 2021 roku ZORTRAX

Na koniec III kwartału 2021 r. w Zortrax było zatrudnionych 98 osób.

Inne istotne rzeczy, jakie zostały poruszone w raporcie dotyczą:

  • informacji o podpisaniu w lipcu br. trójstronnego porozumienia pomiędzy Zortrax, reprezentowanym przez głównych udziałowców firmy (Marcin Olchanowski, Rafał Tomasiak i Mariusz Babula), a rosyjskim Rusatom – Additive Technologies; porozumienie dotyczy rozmów dot. przyszłej transakcji, w wyniku której RusAT miałby objąć nie więcej niż 50% kapitału zakładowego Zortrax za kwotę 65 mln dolarów, czyli ok. 253 mln PLN
  • działalności spółki zależnej – Zortrax Dental, która w sierpniu br. pozyskała w ramach oferty crowdinvestingowej 889.000,00 PLN na rozwój linii fotopolimerowych drukarek 3D dedykowanych dla branży protetycznej

Niezależnie od powyższego, ciekawą informacją jaka pojawiła się kilka dni temu w kontekście działalności Zortrax, jest komunikat partnera firmy – Skriware, w którym informuje o 5000 szt. drukarek 3D Zortrax M200 Plus i 10.000 szt. zestawów Skribot, jakie są szykowane do dostarczenia do Polskich szkół w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Źródło: www.interia.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like