Zortrax, najpopularniejsza polska firma dostarczająca rozwiązania z zakresu technologii przyrostowych, podpisała list intencyjny z notowaną na NewConnect firmą Corelens, koncentrującą się na dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań dla branży okulistycznej. List intencyjny jest ukierunkowany na połączenie obu podmiotów, w efekcie którego Zortrax uzyskałby status spółki publicznej.

Jak czytamy w komunikacie, „[..] strony wyrażają wolę rozpoczęcia i prowadzenia procesu zmierzającego do połączenia Corelens (jako spółki przejmującej) oraz Zortrax (jako spółki przejmowanej) („Połączenie”) i w tym celu postanowiły rozpocząć negocjacje i inne czynności zmierzające do ustalenia istotnych warunków Połączenia”. Postanowienia listu intencyjnego obowiązują do 31 października 2020 r.

Jeśli podpisanie umowy do tego czasu dojdzie do skutku, połączenie ma zostać dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Zortrax na Corelens w zamian za akcje, które Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax. W ramach emisji połączeniowej Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax co najmniej 112.681.666 (sto dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, po cenie jednostkowej nie wyższej niż 1,26 zł. Emisja zostanie dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Corelens. Po emisji dotychczasowi akcjonariusze Zortrax będą kontrolować co najmniej 97 proc. akcji Corelens.

Mariusz Babula, Wiceprezes Zarządu Zortrax, mówi, że GPW jest naturalnym środowiskiem dla firm o technologicznym i eksportowym profilu jak Zortrax. Uzyskując status spółki publicznej firma realizuje zobowiązanie wobec akcjonariuszy mniejszościowych, a wejście na NewConnect będzie katalizatorem do dalszego rozwoju. Firma nadal pracuje nad dywersyfikacją sieci dystrybutorów oraz rozszerzaniem portfolio produktowego w kierunku asortymentu gwarantującego możliwe najwyższą rentowność.

Przemysław Krzemieniecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Zortrax, podkreśla, że priorytetem jest możliwie szybka finalizacja procesu. Transakcje „odwrotnego przejęcia” są standardem na rynku kapitałowym – warto wspomnieć wejście na giełdę odnoszącego spektakularne sukcesy CD Projekt.

Efektem połączenia byłoby uzyskanie przez Zortrax statusu spółki publicznej. Dotychczasowa działalność Corelens uległaby wygaszeniu poprzez sprzedaż aktywów spółki lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do końca 2020 r.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like