Velo3D – amerykański producent drukarek 3D do metalu, ogłosił pozyskanie 18 milionów dolarów, aby sprostać bieżącym wyzwaniom finansowym. Firma zawarła umowy nabycia papierów wartościowych z dotychczasowym pożyczkodawcą oraz nowymi inwestorami instytucjonalnymi na zakup i sprzedaż 36 mln akcji zwykłych oraz warrantów na zakup łącznie do 36 mln akcji zwykłych po cenie ofertowej wynoszącej 0,50 dolara za akcję.

Warranty podlegają natychmiastowej realizacji po cenie wykonania wynoszącej 0,565 dolara za akcję i wygasają po pięciu latach od daty emisji. Oczekuje się, że wpływy brutto Velo3D wyniosą około 18 milionów dolarów, po uwzględnieniu opłat dla pośredników i innych szacunkowych kosztów przeprowadzenia operacji. Firma zamierza przeznaczyć wpływy z oferty na kapitał obrotowy, nakłady inwestycyjne oraz ogólne cele korporacyjne. Oczekuje się, że zamknięcie oferty nastąpi w dniu 29 grudnia 2023 r. pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia. Firma A.G.P./Alliance Global Partners działa jako wyłączny agent zajmujący się umieszczaniem ofert.

Velo3D zawarło także z obligatariuszami aneks do Noty Obligacyjnej, na mocy którego dokona płatności gotówkowej na rzecz posiadaczy Obligacji w wysokości 25,0 mln dolarów w celu spłaty około 20,8 mln dolarów łącznej kwoty głównej Obligacji Zabezpieczonych, wraz z naliczonymi i niezapłaconymi odsetkami oraz ze skutkiem od zakończenia Płatności Gotówkowej. Obligacje Zabezpieczone zostaną zmienione w celu usunięcia wymogu wykupu łącznej kwoty głównej Obligacji Zabezpieczonych w wysokości 8,75 mln dolarów za cenę spłaty wynoszącą 10,5 mln dolarów plus naliczone i niezapłaconych odsetek od 1 stycznia 2024 r. i znoszą wymóg utrzymywania nieograniczonych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w wysokości co najmniej 35 mln dolarów. Firma spodziewa się dokonać płatności gotówkowej w dniu 29 grudnia 2023 r. lub około tej daty.

Źródło: www.nasdaq.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like

More in News