W BAZIE FIRM pojawiła się firma posiadająca unikalne kompetencje na tle większości podmiotów tworzących rynek technologii addytywnych w Polsce. CREATEC Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. Może to być szczególnie cenna informacja w kontekście uruchomienia przez NCBiR kolejnych konkursów, w ramach których firmy lub konsorcja naukowo-przemysłowe mogą ubiegać się o wsparcie na zakup sprzętu lub realizację prac badawczo-rozwojowych m.in. w obszarze technologii drukowania 3D.

Oferta firmy jest kierowana głównie do przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem metali i tworzyw sztucznych na drodze odlewania, przeróbki plastycznej oraz technologii addytywnych, niezależnie od tego jakie jest przeznaczenie finalnego wyrobu czy technologii. Klientami CREATEC są podmioty działające na rynku lotniczym, automotive, hutniczym, opakowaniowym, kolejowym oraz morskim.

Pierwszym etapem współpracy z nowym Klientem jest darmowy audyt technologiczny w ramach którego określane są słabe i silne strony procesów produkcyjnych wykorzystywanych u Klienta. Identyfikowane są również problemy technologiczne i potrzeby w zakresie nowych maszyn i urządzeń.

Informacje zdobyte w trakcie audytu i rozmów z Klientem, poddawane są kompleksowej analizie. Pozyskana wiedza służy do stworzenia koncepcji rozwiązania danego zadania lub problemu. Do realizacji każdego z projektów tworzony jest dedykowany zespół, w skład którego wchodzą pracownicy uczelni i instytutów, eksperci branżowi oraz przedstawiciele jednostek otoczenia biznesu.

Projekty są zawsze realizowane w wariancie najbardziej korzystnym dla Klienta – albo na drodze komercyjnego zlecenia, albo ze wsparciem zewnętrznego finansowania pochodzącego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego lub instytucji regionalnych. CREATEC nie tylko przygotowuje wnioski o dofinansowanie, zapewnia także ich późniejszą obsługę – zarówno od strony merytorycznej jak i finansowej.

Zespół inżynierów CREATEC uczestniczy w realizacji projektów, nadzorując i koordynując prace podmiotów zewnętrznych oraz wykonując zadania projektowe związane z wdrożeniem, często przełomowych technologii.

Możliwości w zakresie pozyskania dofinansowania

Według ekspertów CREATEC najbardziej korzystne z punktu widzenia przedsiębiorców są dwa programy – 3.2.1. Badania na rynek pilotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie możliwe jest pozyskanie finansowania na wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych oraz 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka„) organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach którego realizowane są działania mające na celu opracowanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług czy procesów.

W przypadku „badań na rynek” dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń lub nieruchomości, roboty budowlane, budowę nowej linii produkcyjnej lub hali, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji lub know-how czy realizację eksperymentalnych prac rozwojowych i zakup usług doradczych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Nabory ruszają już 25 marca 2019 r.

W „szybkiej ścieżce” o dofinansowanie mogą ubiegać się nie tylko przedsiębiorcy, ale też konsorcja naukowo-przemysłowe. Program ma charakter horyzontalny, co oznacza, że nie ma on z góry zdefiniowanej tematyki, a finansowane projekty muszą jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Szereg z nich obejmuje zagadnienia związane z drukiem 3D i innymi technologiami przyrostowymi lub skanowaniem 3D. Dofinansowanie prac i zakupów może sięgnąć nawet 80%. Nabór wniosków zostanie otwarty 1 kwietnia 2019 r.

Co to oznacza dla branży druku 3D? NCBiR oraz PARP otwierają nowe ścieżki dla rozwoju polskich firm. Dzięki przedstawionym wyżej programom łatwiejszy staje się nie tylko zakup wymarzonych systemów drukowania 3D czy infrastruktury pomocniczej. Dofinansowanie może pozwolić również na realizację prac B+R związanych z innowacyjnymi materiałami przetwarzanymi w drukarkach 3D, opracowaniem unikalnych zastosowań druku 3D w kontekście zastąpienia standardowych metod wytwarzania technikami bezodpadowymi, czy rozwojem zupełnie nowych metod drukowania 3D, postprocessingu lub kontroli jakości wydruków.

CREATEC to nie tylko wnioski o dofinansowanie – oprócz działalności doradczej CREATEC świadczy także usługi skanowania 3D, przemysłowej tomografii komputerowej oraz druku 3D z wykorzystaniem praktycznie każdej z dostępnych na rynku technologii.

CREATEC realizuje także usługi badawcze z zakresu badań właściwości materiałów zgodnie z normami PN-EN ISO, DIN oraz ASTM. Dzięki współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi oraz infrastrukturze badawczej dostępnej w siedzibie firmy oferuje realizację usług badawczych w sposób kompleksowy i rzetelny. Wyniki zrealizowanych badań poddawane są profesjonalnej analizie podpartej ekspercką wiedzą z zakresu inżynierii materiałowej, metalurgii i zaawansowanych technik wytwarzania. Opracowywane ekspertyzy dotyczą identyfikacji przyczyn awarii elementów maszyn i urządzeń, doboru materiałów oraz sposobów ich przetwarzania. Doświadczenie i wiedza zespołu CREATEC staje się pomocna w realizacji procesów zakupowych linii technologicznych, maszyn lub urządzeń laboratoryjnych.

Więcej szczegółów na temat oferty firmy można znaleźć na stronie internetowej CREATEC.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like