Rada dyrektorów Stratasys jednomyślnie przyjęła „plan praw” o ograniczonym czasie obowiązywania, mający na celu „ochronę długoterminowych interesów” spółki i jej akcjonariuszy. Firma twierdzi, że plan który zastępuje obecny plan praw akcjonariuszy mający wygasnąć z końcem bieżącego roku, zawiera ulepszone zabezpieczenia akcjonariuszy.

Nowy plan praw ma na celu umożliwienie wszystkim akcjonariuszom wyrażenia swojego stanowiska bezpośrednio Zarządowi w sprawie określonych rodzajów ofert oraz tego, czy plan powinien mieć zastosowanie do tych ofert. Ma również na celu ograniczenie prawdopodobieństwa, że jakikolwiek podmiot, osoba lub grupa uzyska kontrolę lub znaczący wpływ na Stratasys w drodze otwartego rynku lub innej akumulacji udziałów bez odpowiedniego wynagrodzenia dla wszystkich akcjonariuszy Stratasys.

Stratasys stwierdza też, że jego celem nie jest całkowite zapobieganie próbom zakupu spółki ani ingerencja w jakiekolwiek działania, które zarząd uzna za leżące w najlepszym interesie akcjonariuszy. Zamiast tego plan zapewni zarządowi wystarczającą ilość czasu na dokonanie świadomej oceny wszelkich prób kontrolowania spółki lub znaczącego wpływu na nią. Zainteresowane strony będą teraz musiały negocjować bezpośrednio z zarządem przed jakąkolwiek próbą przejęcia kontroli lub znaczącego wpływu. Następnie Rada zbierze się w celu uzyskania głosowania doradczego akcjonariuszy, co będzie głównym czynnikiem przy podejmowaniu przez Radę decyzji o przyznaniu zwolnienia z Planu Praw dla tej oferty.

Spółka wyemituje jedno prawo na każdą akcję zwykłą pozostającą w obrocie na koniec dnia 2 stycznia 2024 r. Chociaż plan praw wchodzi w życie natychmiast, prawa zasadniczo staną się możliwe do wykonania tylko wtedy, gdy podmiot, osoba lub grupa nabywa faktyczne prawo własności 15% lub więcej pozostających w obrocie akcji zwykłych Stratasys w transakcji niezatwierdzonej przez zarząd spółki. Jeżeli tak się stanie, każdy uprawniony będzie miał prawo nabyć jedną akcję zwykłą po cenie nabycia wynoszącej 0,01 dolara za akcję. Ponadto w dowolnym momencie po nabyciu przez podmiot, osobę lub grupę 15% lub więcej akcji zwykłych spółki, zarząd może zamienić jedną akcję zwykłą na każde wyemitowane prawo.

Plan praw akcjonariuszy jest pokłosiem próby przejęcia firmy przez Nano Dimension w pierwszej połowie bieżącego roku, jak również próbom doprowadzenia do fuzji z 3D Systems, któremu zarząd Stratasys był przez cały czas przeciwny.

Źródło: www.stratasys.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like