27 lutego 2019 roku na terenie EXPO Silesia w Sosnowcu odbędzie się uroczysta Gala Rozdania Nagród Polskiej Branży Druku 3D. Tym razem będzie miała ona bez porównania większy i szerszy charakter niż do tej pory. Oprócz samej uroczystości ogłoszenia wyników plebiscytu i wręczenia nagród zwycięzcom, odbędzie się cała masa wydarzeń dodatkowych. Jednym z nich będą organizowane po raz pierwszy w historii branży – „Mistrzostwa Polski w Druku 3D 2019”. Organizatorami konkursu są CD3D i EXPO Silesia, a partnerem merytorycznym jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, który będzie odpowiedzialny za ocenę wydruków konkursowych.

Konkurs skierowany jest do firm działających w branży druku 3D – producentów oraz autoryzowanych dystrybutorów drukarek 3D w Polsce. Został podzielony na dwie równorzędne kategorie: „Mistrzostwa Polski w druku 3D w technologii FDM / FFF” oraz „Mistrzostwa druku 3D w technologii SLA / DLP / LCD„. Polega on na wydrukowaniu modelu konkursowego przypisanego do danej kategorii i przesłaniu go do oceny. Ta zostanie przeprowadzona przez PIAP – państwowy, renomowany instytut badawczy realizujący usługi dla przemysłu, który zeskanuje przesłane obiekty, porówna je z cyfrowym modelem wzorcowym i na podstawie otrzymanych wyników dokona finalnej klasyfikacji. Zwycięzcy mistrzostw zostaną ogłoszeni 27 lutego 2019 r. podczas Gali w EXPO Silesia.

Konkurs to pierwsza w historii polskiej branży druku 3D okazja zaprezentowania rzeczywistych możliwości jakie daje dana drukarka 3D i porównania wyników jej pracy do osiągnięć innych. Nad prawidłowością otrzymanych wyników będą czuwać specjaliści renomowanej instytucji pomiarowej PIAP.

Pomiary modeli będą wykonywane przy wykorzystaniu przemysłowych skanerów 3D. Skanery 3D działają na bazie światła strukturalnego i dają możliwość uzyskania cyfrowych reprezentacji modeli przestrzennych z dokładnością do 6 mikrometrów. Modele będą mierzone poprzez zbazowanie obiektu uzyskanego po skanowaniu 3D do wzorcowego modelu STL, z którego realizowano wydruki. W ten sposób możliwe będzie zmierzenie odchyłek geometrycznych (wymiarów, kształtów) względem modelu wzorcowego. Na potrzeby konkursu zostaną wyznaczone charakterystyczne wielkości geometryczne modelu wydrukowanego, które będą podlegały precyzyjnym pomiarom.

Na temat metody pomiaru oraz sprzętu przedstawiciele z Instytutu PIAP opracują prezentację, która zostanie przedstawiona podczas gali rozdania nagród.

UDZIAŁ W KONKURSIE

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwę firmy zgłaszanej do udziału w konkursie
 • imię i nazwisko osoby koordynującej udział firmy w konkursie
 • dane kontaktowe do osoby koordynującej
 • wybór kategorii w jakiej firma zamierza wziąć udział (możliwy jest wybór obydwu kategorii)
 • nazwę drukarki 3D, która weźmie udział w konkursie
 • w przypadku firm handlowych / dystrybucyjnych, które nie są producentami drukarek 3D, tylko zajmują się ich sprzedażą, przedstawienie rzetelnego i nie budzącego wątpliwości oświadczenia, że oficjalnie reprezentują danego producenta i mają z nim podpisaną stosowną umowę handlową.

Koszt udziału w konkursie wynosi 750,00 PLN netto. W przypadku zgłoszenia kilku modeli drukarek 3D, koszt jest multiplikowany stosownie do liczby zgłoszonych urządzeń. Generalnie organizatorzy dążą do tego, aby w konkursie brały udział pojedyncze egzemplarze danego urządzenia (tzn. model A wystawiony przez producenta nie rywalizował z tym samym modelem A wystawionym przez dystrybutora / resellera).

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są od teraz i potrwają do 27 stycznia 2019 r. Modele konkursowe należy przesłać nie później niż 5 lutego 2019 r. do siedziby CD3D w Łodzi. Po otrzymaniu kompletu modeli konkursowych, zostaną one przekazane do PIAP w celu weryfikacji wymiarowej.

MODELE KONKURSOWE

Modele konkursowe są dwa – jeden przypisany jest do technologii FDM / FFF, drugi do technologii SLA / DLP / LCD. Autorem modeli konkursowych jest Pan Jacek Wysocki, który od 20 lat zajmuje się hobbystycznie modelarstwem kolejowym. Modele były początkowo wykonywane przy użyciu klasycznych metod wytwórczych (np. cięcia laserowego blach czy toczenia na obrabiarkach numerycznych), jednakże od pewnego czasu realizuje je m.in. przy użyciu technologii addytywnych, w szczególności SLA.

Modele konkursowe przedstawiają detale użyte w lokomotywie E6ACT Dragon produkowanej przez polską firmę Newag. Są to autorskie modele 3D, stanowiące elementy kolejnego projektu modelarskiego Pana Jacka.

Model konkursowy FDM / FFF

Wymiary modelu wg w/w układu (XYZ): 84 x 91,44 x 150 mm

Model konkursowy SLA / DLP / LCD

Wymiary modelu wg w/w układu (XYZ): 80 x 19,44 x 52,67 mm

Modele .STL będą wysyłane drogą elektroniczną zarejestrowanym uczestnikom konkursu. Wydrukowane modele muszą posiadać wymiary zgodne z wymiarami zadanymi w modelach w wersji cyfrowej. Modele, których wymiary były zmieniane, skalowane etc. zostaną automatycznie zdyskwalifikowane z udziału w konkursie.

Specyfikacja modeli wykonanych w technikach FDM / FFF:

 • gatunek użytego filamentu: ABS
 • kolor filamentu: dowolny
 • średnica filamentu: dowolna
 • wysokość warstwy: 0,15 mm lub niższa
 • gęstość wypełnienia: 50% (typ wypełnienia dowolny)
 • orientacja modelu względem powierzchni stołu roboczego drukarki 3D podczas druku 3D: dowolna
 • model musi zostać wykonany w jednym kawałku; niedopuszczalne jest jego dzielenie i późniejsze klejenie, spawanie etc.
 • model musi zostać oczyszczony ze struktur podporowych; pozostawienie podpór oddziałuje na wynik pomiaru i tym samym dyskwalifikuje model
 • dopuszczalne jest drukowanie modelu z wykorzystaniem materiału podporowego, rozpuszczalnego w wodzie, lub roztworze wodnym (np. PVA lub pokrewny); warunkiem użycia materiału podporowego jest całkowite jego wypłukanie / usunięcie
 • model może być oddany dodatkowej obróbce mechanicznej, tj. szlifowaniu, polerowaniu etc. tylko i wyłącznie w miejscach gdzie model miał styczność ze strukturami podporowymi, wykonanymi z tego samego materiału, co model (tj. z materiału budulcowego); niedopuszczalne jest szlifowanie, polerowanie etc. pozostałych powierzchni modelu; model nie może być malowany, szpachlowany, pokrywany żywicą etc.

Wraz z modelem należy przesłać próbkę dokładnie tego samego materiału z jakiego został wykonany model w postaci zwoju filamentu o wadze ok. kilkunastu gram oraz kartę techniczną materiału. Dostarczyć należy także min. 2 zdjęcia przedstawiające drukarkę 3D w trakcie pracy nad modelem (preferowane zdjęcie w trakcie pracy oraz zdjęcie po zakończeniu pracy z modelem na stole roboczym urządzenia).

Specyfikacja modeli wykonanych w technikach SLA / DLP / LCD:

 • gatunek żywicy: podstawowy, budulcowy, jaki każdy producent dodaje domyślnie do drukarki 3D; niedopuszczalne są żywice o podwyższonej wytrzymałości, sztywności, odporności, elastyczności etc.
 • kolor żywicy: dowolny (preferowane inne niż transparentny, jednakże użycie żywicy transparentnej nie dyskwalifikuje modelu)
 • wysokość warstwy: 0,05 mm lub niższa
 • orientacja modelu względem powierzchni stołu roboczego drukarki 3D podczas druku 3D: dowolna
 • model musi zostać wykonany w jednym kawałku; niedopuszczalne jest jego dzielenie i późniejsze klejenie, spawanie etc.
 • model musi zostać oczyszczony ze struktur podporowych; pozostawienie podpór oddziałuje na wynik pomiaru i tym samym dyskwalifikuje model
 • model może być oddany dodatkowej obróbce mechanicznej, tj. szlifowaniu, polerowaniu etc., jednakże nie może być malowany, szpachlowany, pokrywany żywicą etc.

W przypadku żywic nie ma konieczności przesyłania ich próbek, a jedynie kartę techniczną oraz min. 2 zdjęcia prezentujące pracę drukarki 3D nad modelem.

NAGRODY

Nagrodami w konkursie Mistrzostwa Polski w Druku 3D są:

 1. Certyfikat potwierdzający zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca.
 2. Nagroda za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca.
 3. Możliwość dożywotniego posługiwania się tytułem „Mistrz Polski w druku 3D z termoplastów 2019 roku” i / lub „Mistrz Polski w druku 3D z żywic światłoutwardzalnych 2019 roku”.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 27 lutego 2019 roku podczas uroczystej Gali Rozdania Nagród Polskiej Branży Druku 3D w EXPO Silesia.

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in CD3D