Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D zostało powołane do życia rok temu przez kilkunastu przedstawicieli polskich firm reprezentujących ten sektor rynku. Dziś ta organizacja, mimo wciąż krótkiego stażu, zrzesza blisko 60 osób reprezentujących bardzo zróżnicowane obszary – producentów drukarek 3D i materiałów eksploatacyjnych, dystrybutorów i resellerów, firmy usługowe, jak również przedstawicieli uczelni wyższych.

Od samego początku powstania Stowarzyszenia, jednym z głównych wyzwań przed jakim stanęli jego członkowie było stworzenie i uchwalenia Kodeksu Dobrych Praktyk – dokumentu mającego wyznaczać standardy w relacjach biznesowych oraz gwarantować najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Wczoraj podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Kodeks Dobrych Praktyk został oficjalnie uchwalony!

Prace nad kodeksem oraz konsultacje nad jego finalnym kształtem trwały przez kilka ostatnich miesięcy. Odpowiedzialni za jego stworzenie byli Andrzej Burgs i Maciej Misiura z Sygnis New Technologies oraz Eryk Wąsek z 3D Team. Tak komentuje to Bartłomiej Jarkiewicz z MTT Polska – rzecznik prasowy Stowarzyszenia:

Można śmiało powiedzieć, że Kodeks Dobrych Praktyk od początku miał być jednym z filarów, na których będzie stało Stowarzyszenie. Jest on wyróżnikiem dla każdej firmy i instytucji, której członkowie należą do Stowarzyszenia, a także gwarantem dla osób z nimi współpracujących, że zostaną potraktowani w sposób uczciwy i profesjonalny.

Kodeks jest dostępny do przeczytania na stronie Stowarzyszenia. Poniżej publikujemy jego preambułę:

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D

PREAMBUŁA

Budowanie świadomości społeczeństwa w obszarze zagadnień druku 3D / wytwarzania przyrostowego/skanowania 3D, oraz technologii pokrewnych jest związane ze stałą koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D dostrzega dążenie do uczciwości i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej wśród rosnącej grupy przedsiębiorców skupionej wokół branży druku 3D, dla których przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań staje się faktem.

Wszystkie działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracowników i otoczenia biznesu świadczą o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i są głównym źródłem sukcesu zawodowego. W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych.

Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D zachęca wszystkich Członków Stowarzyszonych do przyjmowania niniejszego Kodeku Dobrych Praktyk i informowania o tym fakcie swoich klientów i kontrahentów. Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D stoi na stanowisku, że we wszystkich działaniach Członka Stowarzyszonego niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie obustronnych zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy Stowarzyszonego.

Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i jego sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości przedsiębiorstwa, co jest firmowane przez Członka Stowarzyszonego, związanego w działalności gospodarczej z danym podmiotem. Przyjęcie Kodeksu Dobrych Praktyk powinno oznaczać uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie Stron do regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych norm, a jego stosowanie stanowi dobrowolną formę poddania się rygorom etycznym i merytorycznym obowiązującym w Stowarzyszeniu Polskiej Branży Druku 3D.

Przedstawiciele CD3D Sp. z o.o. – wydawcy portali Centrum Druku 3D i 3D w praktyce, mają zaszczyt być członkami Stowarzyszenia i niniejszym zobowiązują się publicznie do przestrzegania zasad powyższego Kodeksu. Zachęcamy do tego również pozostałe firmy i osoby funkcjonujące w obszarze rynku druku 3D w Polsce – nawet jeśli nie są członkami Stowarzyszenia. Chociaż tego typu dokumenty mogą wydawać się na pozór zbędne i „martwe„, dyskusje jakich byliśmy świadkiem podczas jego powstawania oraz zaangażowanie członków Stowarzyszenia w jego tworzenie świadczą o tym, że jest on traktowany bardzo poważnie, a jego stworzenie było niezbędne.

Jest to zarazem pierwszy oficjalny punkt odniesienia do oceny postępowania firm tworzących rodzimą branżę, która niestety wciąż nie jest wolna od nieprawidłowości. Tak jak zobowiązujemy się do przestrzegania Kodeksu, tak nie omieszkamy wspominać o tych, którzy będą łamać jego postanowienia. Miejmy nadzieję, że nie będzie to nigdy konieczne…

Źródło: www.druk3d.org

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like

More in News