W poniedziałek Zortrax opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał bieżącego roku. Niestety jak to miało miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, nie wyglądają one dobrze… W I kwartale 2023 r. Zortrax wygenerował 4,6 mln PLN przychodu ze sprzedaży wobec 17,6 mln PLN przychodu w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi ponad -74% spadek. Podobnie jak w przypadku Sygnis SA, to załamanie wynika z faktu, że w styczniu 2022 r. Zortrax zaksięgował wpływy ze sprzedaży drukarek 3D w ramach programu Laboratoria Przyszłości, co stanowiło 44% wszystkich przychodów firmy w roku. Równocześnie firma zanotowała stratę netto w wysokości -3,7 mln PLN, a znormalizowana EBITDA wyniosła -1,7 mln PLN z marżą EBITDA -31,3%.

Zysk brutto ze sprzedaży za I kwartał 2023 wyniósł 2 mln PLN wobec 6,4 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast wskaźnik marży brutto na produktach, towarach i usługach wyniósł 43,5% i był wyższy o ponad +7% w porównaniu do I kwartału 2022 roku. Wysokość kosztów stałych w I kwartale br. była o ok. -7,5% niższa, przy czym spółka raportuje, że efekt ten byłby bardziej widoczny, gdyby nie utrzymujący się globalny wzrost cen.

W rachunku zysków i strat za pierwsze trzy miesiące 2023 r. istotną pozycję stanowią pozostałe koszty operacyjne tj. 1,4 mln PLN, które dotyczą amortyzacji dodatniej wartości firmy, będącej efektem rozliczenia transakcji połączenia z Corelens, co umożliwiło Zortrax wejście na giełdę NewConnect. W bilansie na dzień 30.06.2021 wykazana została dodatnia wartość firmy w wysokości 111 mln PLN, która od lipca 2021 jest pomniejszana o odpisy amortyzacyjne wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych na poziomie 0,46 mln PLN.

Istotnym zdarzeniem wynikającym z zawartych umów pożyczek przez poprzednika prawnego połączonych Zortrax i Corelens – Zortrax SA (KRS nr 0000564079), jest zawarcie w dniu 28 kwietnia 2023 r. umowy oraz przewłaszczenie na spółkę udziału w nieruchomości, co jest dodatkowym zabezpieczeniem wierzytelności przysługujących jej od podmiotu trzeciego. Łączna wartość nominalna wierzytelności z tytułu umów pożyczek wynosi 6.672.822,66 PLN.

Na rzecz Zortrax S.A. został przewłaszczony udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków mieszkalnych i gospodarczych. W przypadku spłaty wierzytelności przez podmiot trzeci będący dłużnikiem lub przez poręczyciela podmiotu trzeciego do 30 września 2023 r., Zortrax będzie zobowiązany do zwrotnego przeniesienia własności udziału w tej nieruchomości na poręczyciela podmiotu trzeciego, zaś w przypadku braku spłaty wierzytelności do dnia 30 września 2023 r., Zortrax będzie uprawniony do sprzedaży udziału w nieruchomości na poczet przysługującej mu wierzytelności. Spłata wierzytelności lub bezpośrednia sprzedaż przez spółkę udziału w nieruchomości, będzie miała pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz majątkową.

Źródło: www.newconnect.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like